ÀCO HOMES MÁCH BẠN CÁC ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

22/04/2024

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024, trong đó có những điểm mới nổi bật tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

TONG HOP DIEM MOI LUAT DAT DAI 01 (1)

1.    Bỏ khung giá đất, ban hành Bảng giá đất mới từ 01/01/2026.

Luật Đất đai 2024 đã bỏ quy định về Khung giá đất của Chính phủ ban hành 5 năm/lần. Thay vào đó, UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng, trình HĐND cùng cấp quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Hằng năm, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo. Trường hợp bảng giá đất cần thiết phải điều chỉnh trong năm, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND quyết định.
Điều này đồng nghĩa với việc, sẽ có Bảng giá đất mới từ ngày 01/01/2026 và Bảng giá đất sẽ được ban hành theo từng năm (nếu có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung) thay vì định kỳ 05 năm/lần như quy định hiện hành tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.
Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2024 nhấn mạnh, việc xác định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc thị trường thay vì căn cứ vào giá đất tối thiểu - tối đa của khung giá đất do Chính phủ ban hành như hiện nay.
Bảng giá đất hằng năm sẽ được dùng để tính tiền sử dụng đất (SDĐ) khi Nhà nước công nhận quyền SDĐ, hoặc cho thuê đất thu tiền hằng năm; tính thuế SDĐ; tính thuế thu nhập khi chuyển quyền SDĐ… Đối với giá đất cụ thể sẽ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, hay tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê…

2.    Đất không có giấy tờ trước ngày 01/7/2014 được cấp Sổ đỏ.

Khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai 2024 quy định, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ 15/10/1993 - trước 01/7/2014 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ được cấp Sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Không vi phạm pháp luật về đất đai;
- Không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền;
- Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.
3. Đất cấp sai thẩm quyền sau 2014 sẽ được cấp Sổ đỏ.
Đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 01/7/2014 - trước ngày 01/01/2025 đáp ứng các điều sau theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Đất đai 2024 thì được cấp Sổ đỏ:
- Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp;
- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;
- Người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất

4. 32 Trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Điều 79 Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng như: Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi; công trình cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn; chợ dân sinh, chợ đầu mối; công trình tín ngưỡng ….

5. Bổ sung nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.
- Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng nhà xưởng sản xuất
- Sử dụng đất xây dựng công trình cấp nước sạch và thoát nước, xử lý nước thải tại khu vực đô thị và nông thôn;
- Đất để làm bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng; đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm…

6. Đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất.

Bên cạnh hình thức giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng tiền (trong trường hợp không có đất để bồi thường), Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm hình thức bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi; Nhà ở.
Đặc biệt, ưu tiên người dân được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở được lựa chọn bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu.

7. Chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư

Khoản 6 Điều 91 Luật Đất đai 2024 nêu rõ: “Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất”.
Khoản 5 Điều này cũng quy định: “…khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi. Một khu tái định cư có thể bố trí cho một/nhiều dự án”.

8. Bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất.

Ngoài các khoản hỗ trợ như quy định hiện hành, Luật Đất đai 2024 bổ sung thêm các khoản hỗ trợ khác:
- Hỗ trợ di dời vật nuôi;
- Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời đối với tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn.

9. Tiền thuê đất hằng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, tiền thuê đất hằng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 05 năm tính từ thời điểm Nhà nước quyết định cho thuê đất.
Tiền thuê đất cho chu kỳ tiếp theo được tính căn cứ vào Bảng giá đất của năm xác định tiền thuê đất tiếp theo.
Nếu tiền thuê đất tăng so với chu kỳ trước thì tiền thuê đất phải nộp được điều chỉnh nhưng không được vượt quá tỷ lệ do Chính phủ quy định cho từng giai đoạn.

10. Đang thuê đất trả tiền 1 lần có thể chuyển sang trả hằng năm.

Theo khoản 2 Điều 30 Luật số 31/2024/QH15, tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê được lựa chọn chuyển sang trả tiền hàng năm. Phần tiền thuê đất đã nộp trước đó sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất hàng theo quy định của Chính phủ.

11. Cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Hiện nay, theo khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
Tuy nhiên, tại khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024 không còn quy định trường hợp này.
Theo đó, từ ngày 01/01/2025, người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được phép nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa.

12. Được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở thương mại.

Điều 127 Luật Đất đai 2024 nêu rõ, đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở.
Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng thì được thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện thỏa thuận quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

13. Bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất từ 01/01/2025.

Luật mới đã có quy định chuyển tiếp đối với quyền sử dụng đất hộ gia đình tại Điều 259.
Từ ngày 01/01/2025, hộ gia đình sử dụng đất sẽ không được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất với tư cách hộ gia đình sử dụng đất.

14. Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp.

Khoản 1 Điều 177 Luật Đất đai 2024 cho phép hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất thay vì 10 lần như Luật Đất đai 2013.

15. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 4 Luật Đất đai 2024 quy định cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam và được gọi chung là cá nhân.
Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất như cá nhân trong nước.
TONG HOP DIEM MOI LUAT DAT DAI 02
👉 Trên đây là một số điểm mới nổi bật mới nhất của Luật đất đai 2024. Hy vọng, Quý Anh/Chị có thêm thông tin pháp lý cập nhật trong các dự án đầu tư BĐS của mình. Liên hệ ngay ÀCO HOMES qua Hotline để được tư vấn chi tiết hoặc cập nhật những tin tức pháp lý mới nhất tại https://acohomes.com.vn/tin-tuc/ban-tin-phan-tich/
--------------------------------------
🏬 ÀCO HOMES - TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
Head Office: 31 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0911.832.832

Tác giả: Linh Mai Thị Thùy

Chúng tôi trên mạng xã hội

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Tin tức khác

ÀCo Homes mách bạn 3 xu hướng bất động sản tăng nhiệt...

Đại dịch mở ra cơ hội cho nhiều loại hình bất động sản mới. Colliers International chỉ ra 3 xu hướng bất động sản tăng trưởng nhanh trong đại dịch
Phân tích - Ngày 05/10/2021

Bất động sản cao cấp ở TP HCM "ấm" lên

Thị trường căn hộ cao cấp đang được hâm nóng trở lại với các dự án lớn được rầm rộ triển khai và sắp sửa mở bán. Khi TP HCM cơ bản hoàn thành một số tuyến đường trung tâm, tuyến metro số 1 hoàn thiện thì chắc chắn giá bán ở các khu vực trung tâm sẽ...
Phân tích - Ngày 16/09/2022

Khẩu vị lạ của người mua nhà phía Bắc

Sự khác biệt rõ nhất giữa nhà đầu tư miền Bắc và miền Nam khi đầu tư vào các dự án trong Nam là họ sẵn sàng chọn lựa dự án ở xa trung tâm thành phố để đầu tư miễn là các vị trí đó có khả năng sinh lời tốt, vì bản thân họ đã là nhà đầu tư “đánh bắt xa...
Phân tích - Ngày 21/09/2022

Àco Homes mách bạn 4 rủi ro pháp lý khi đầu tư bất động...

Các đối tượng có thể mạo danh chủ nhà, giả giấy tờ như sổ đỏ, CMND,... hoặc đánh tráo với giấy tờ thật của chủ nhà để lừa người mua
Phân tích - Ngày 02/04/2023

Àco Homes mách bạn top 6 sách hay về Bất động sản nên...

Đầu tư bất động sản có tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tham khảo top sách bất động sản của ÀCO Homes để đầu tư an toàn và hiệu quả
Phân tích - Ngày 23/04/2023

[Àco Homes giải mã] vì sao "Siêu sang hoang phế - siêu...

Àco Homes giải mã vì sao nhiều dự án căn hộ, nhà phố, biệt thự siêu sang tại TP. HCM vẫn chỉ là bãi đất trống, đang thi công hoặc đã thành hình. Song, vẫn đành “đắp chiếu”.
Phân tích - Ngày 05/05/2023
0911 832 832
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây